Tymczasowe zatrzymanie lub aresztowanie, jako najsurowszy, izolacyjny środek zapobiegawczy, wiąże się z daleko idącym ograniczeniem aresztowanemu kontaktów ze światem zewnętrznym – również osobom najbliższym. Ma to na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, przygotowawczego, w związku z którym jest on stosowany, w szczególności na jego wczesnym etapie. Wtedy właśnie szybkość zabezpieczania materiału dowodowego przez organy ścigania, bez możliwości ingerencji ze strony tymczasowo aresztowanego, przekłada się na jakość dowodów mogących w przyszłości obciążać podejrzanego.

Zatrzymanie lub areszt tymczasowy - adwokat potrzebny od zaraz!

Na czym polega zatrzymanie tymczasowe? Zatrzymanie to środek przymusu stosowany przez policję lub inne uprawnione służby wobec osób. Po zatrzymaniu nie ma możliwości kontaktu lub rozmowy z zatrzymanym, jednak powinien on zostać pouczony o przysługujących mu prawnych i może zażądać powiadomienia adwokata.

Areszt jest izolacyjnym środkiem zapobiegawczym stosowanym wobec podejrzanych i oskarżonych wyłącznie przez sądy, na z góry określony czas. Celem aresztowania jest zagwarantowanie niezakłóconego, prawidłowego przebiegu postępowania karnego. W trakcie tymczasowego aresztowania adwokat może kontaktować się bez ograniczeń z osadzonym. Pomoc adwokata przy zatrzymaniu jest niezwykle istotna i nierzadko ma wpływ na cały proces.

Kontakt z tymczasowo zatrzymanym

W konsekwencji zatrzymania kontakt ze światem zewnętrzny ulega restrykcjom ze strony organów ścigania. Korespondencja tymczasowo aresztowanego podlega cenzurze, zaś kontakt telefoniczny oraz widzenia są uzależnione od wyrażenia na nie zgody przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie. Wnioski w tym przedmiocie osadzeni mogą składać osobiście lub za pośrednictwem reprezentującego ich obrońcy. Organ może odmówić jedynie w sytuacji, gdy ustali, że realizowany kontakt może zostać wykorzystany do bezprawnego utrudniania postępowania w sprawie. Nadto kontakt telefoniczny oraz widzenia regulowane są przez regulaminy wewnętrzne poszczególnych jednostek penitencjarnych – od czego zależą dni, w których osadzeni korzystają z samoinkasujących aparatów telefonicznych, albo dni, w których możliwe są widzenia.

Z reguły realizacja rozmów aresztowanych z bliskimi odbywa się według kolejności zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają te osoby, które chcą porozmawiać z obrońcą. Ile może trwać rozmowa telefoniczna z zatrzymanym? Kontakt telefoniczny  z rodziną jest ograniczony do 5 minut. Należy również pamiętać, że rozmowy telefoniczne osób tymczasowo aresztowanych podlegają kontroli.

Odwiedziny osoby tymczasowo aresztowanej

Tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych. Aby uzyskać zgodę na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną należy również w pierwszej kolejności wystosować odpowiedni wniosek do organu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób, który umożliwia bezpośredni kontakt aresztowanego z osobą odwiedzającą. W praktyce ilość widzeń zależy od organu nadzorującego oraz regulaminu wewnętrznego funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

Areszt i zatrzymanie – kontakt z obrońcą

Przebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego bardzo często decyduje o przyszłym przebiegu całego postępowania karnego. Adwokat już na tym początkowym etapie czynności procesowych zapewnia zatrzymanemu profesjonalną pomoc prawną, co w istotny sposób przekłada się na pozycję osoby zatrzymanej, której przysługuje już wówczas status podejrzanego i oskarżonego.

Niezwykle istotne jest zatem to, by adwokat był obecny już na wstępnym etapie postępowania, kiedy ma miejsce areszt lub zatrzymanie tymczasowe.

Jak może pomóc adwokat?

Obrońca, po uzyskaniu zgody prokuratora prowadzącego sprawę lub sądu, kontaktuje się z podejrzanym bądź oskarżonym, który przebywa w tymczasowym areszcie. Uzyskanie wspomnianej zgody ma charakter jedynie formalny. Od chwili skontaktowania się z adwokatem, oskarżony korzysta z prawa do obrony oraz prawa do nieskrępowanego kontaktu z obrońcą. Wskazane uprawnienie dotyczy także osób pozbawionych wolności.

Kancelaria mecenasa Jarosława Reck z Katowic zapewnia profesjonalną pomoc prawną osobom zatrzymanym na wszystkich etapach czynności procesowych. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia doświadczonego adwokata z Katowic.

TOP