Alimenty – do czego zależy ich wysokość?

od czego zależy wysokość alimentów

Sprawy alimentacyjne są sprawami coraz częściej pojawiającymi się na wokandach sądowych. W tego typu postępowaniach możliwe jest złożenie kilku rodzajów powództw: powództwa o zasądzenie alimentów, o ich podwyższenie, zmniejszenie oraz uchylenie. Coraz więcej osób zastanawia się co wpływa na wysokość alimentów oraz jak ustalać wartość sporu.

Pozew o zasądzenie lub podwyższenie alimentów można składać do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego, zaś pozew o obniżenie alimentów lub wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Zatem w sytuacji, w której matka wraz z małoletnim dzieckiem zamieszkuje w Katowicach, z kolei miejscem zamieszkania ojca dziecka – zobowiązanego do płatności alimentów jest Toruń, matka małoletniego – która jako jego przedstawiciel ustawowy będzie działała w imieniu dziecka przed sądem – może złożyć pozew o alimenty albo do sądu w Toruniu, albo do Sądu w Katowicach.

Wartość przedmiotu sporu – alimenty dla dziecka

W pozwie o alimenty należy wskazać również tak zwaną wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, której zasądzenia przez sąd będziemy się domagać. Z uwagi na fakt, że alimenty są tzw. świadczeniami powtarzającymi się (płatnymi w odstępach czasu, zazwyczaj raz w miesiącu) wartość przedmiotu sporu zgodnie z przepisami będzie stanowiła w tym przypadku kwotę miesięcznych alimentów pomnożoną przez 12 miesięcy. Jeśli zatem matka domaga się zasądzenia na rzecz swojej córki alimentów w kwocie po 1000,00 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie stanowiła kwota 12.000 złotych.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów uzależniona jest od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Co to oznacza?

W jaki sposób sąd ustala wysokość alimentów na dziecko? Wysokość alimentów jest tak naprawdę zależna nie od rzeczywistego wynagrodzenia osiąganego przez zobowiązanego, ale od dochodów, które przy dołożeniu należytej staranności mógłby osiągać.

Dlatego sądy orzekając o wysokości alimentów biorą pod uwagę szereg okoliczności, takich jak doświadczenie zawodowe zobowiązanego, jego wykształcenie, stan zdrowia, wiek itd.

Jak uzasadnić wysokość należnych alimentów i usprawiedliwione potrzeby uprawnionego? W sprawach alimentacyjnych najważniejsze są dowody. Pomocne okażą się przede wszystkim dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków.

Nie ulega wątpliwości, że przepisy nakładają konieczność alimentacji na oboje rodziców natomiast należy pamiętać, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka polega także na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy w sprawie rodzinnej? Skontaktuj się z kancelarią.