Odszkodowanie organizatora wycieczki, gdy opóźnienie przełożyło się na czas pobytu w danym miejscu

Odszkodowanie organizatora wycieczki

Niejednokrotnie zdarza się, iż zgłasza się do Kancelarii klient „oszukany” przez biuro podróży informując, iż organizator imprezy turystycznej nie dotrzymał postanowień umowy, a jakość świadczonej usługi w sposób istotny odbiegała od przedstawionej oferty. Taka sytuacja jest bardzo niekomfortowa dla każdego konsumenta, który najczęściej dopiero w traktacie wyjazdu dowiaduje się o zaistniałych w ofercie handlowej zmianach. Niestety w okresie wakacyjnym klientów z tego typu sprawami jest coraz więcej.

Odszkodowanie od biura podróży

Zasady odpowiedzialności organizatora wycieczki turystycznej określa art. 50 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który stanowi, iż klientowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Ponadto podróżującemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności pomiędzy zawartą umową o udział w imprezie turystycznej, a stanem rzeczywistym zapewnionym przez organizatora turystyki.

W oparciu o przepisy Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Wysokość odszkodowania dla klientów biura podróży

Wysokości należnego odszkodowania z nieudane wakacje jest określana przy użyciu tzw. Tabeli Frankfurckiej, czyli orzeczenia Dwudziestej Czwartej Izby Cywilnej Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem określającego wysokość odszkodowania dla klientów w razie nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez organizatora imprezy turystycznej, która wymienia możliwe wady podróży, a także procentowe wysokości odszkodowania, jakie turysta powinien otrzymać. Tabela Frankfurcka została uznana przez Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ma z założenia ułatwić obliczanie wysokości dochodzonego roszczenia. Działy Tabeli zawierają podstawowe niezgodności związane z noclegiem, wyżywieniem, transportem oraz pozostałe typowe rozbieżności z ofertami organizatorów najczęściej spotykane w reklamacjach. Dzięki temu sądy orzekające w tego rodzaju sprawach, są w stanie stosunkowo łatwo określić wysokość należnego odszkodowania, które w Tabeli zostało określone w widełkach procentowych.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Podsumowując, podróżujący będący klientem biura podróży może dochodzić należnego mu odszkodowania w zakresie odpowiadającym wysokości poniesionej szkody na podstawie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Przy okazji nadmienić należy, iż zachodzi również możliwość dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od linii lotniczych za odwołany lub opóźniony lot na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004.

W razie problemów z uzyskaniem odszkodowania za nieudane wakacje, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.