Prawo spadkowe jest jednym z obszarów prawa, który wydaje się skomplikowany i pełen pułapek. Wiele osób ma wątpliwości i obawy związane z dziedziczeniem oraz prawami spadkowymi.

Adwokaci z naszej kancelarii w Katowicach specjalizują się w sprawach spadkowych. Rozumiemy, że dziedziczenie to często proces emocjonalnie i prawnie skomplikowany. Dlatego oferujemy Ci naszą wiedzę i doświadczenie, abyś mógł/mogła świadomie i skutecznie walczyć o swoje prawa do spadku.

Dodatkowo warto zauważyć, że korzystając z usług adwokata w sprawach spadkowych, można uniknąć zbędnych napięć i konfliktów. Nasz adwokat może pełnić rolę mediatora, który pomoże w ugodowym rozwiązaniu sporu spadkowego.

Czym jest testament i w jakim celu się go sporządza? 

Testament sporządza się w celu zabezpieczenia najbliższych i rozporządzenia majątkiem zgodnie ze swoją wolą. Wiek tutaj nie ma znaczenia.  Statystyki pokazują, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na taki krok, aby zabezpieczyć swoją rodzinę, między innymi nieletnie dzieci. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wyróżniamy następujące rodzaje testamentów: 

 • testament holograficzny art. 949 § 1 k.c.: „Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.”;
 • testament notarialny art. 950 k.c.: „Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.”;
 • testament allograficzny art. 951 § 1 k.c.: „Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.;
 • testament ustny art. 952 § 1 k.c.: „Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo, jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności, co najmniej trzech świadków.”; 
 • testament podróżny art. 953 k.c.: „Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.”;
 • testament wojskowy art. 954 k.c.

Testament przekazany jedynie w formie ustnej lub pisemnej jest natomiast dokumentem prywatnym, a jego treść może zostać zakwestionowana w trakcie procesu sądowego. Sporządzenie testamentu przez notariusza zapewnia Nam gwarancję jego sporządzenia zgodnie z przepisami prawa. Tak spisany testament staje się aktem notarialnym, dzięki czemu nabywa on moc urzędową. Najważniejszą regułą dotyczącą spisywania aktów notarialnych to konieczność sformułowania ich w sposób jednoznaczny oraz przejrzysty. Notariusz zobowiązany jest do przeczytania ostatniej woli testatorowi, który musi potwierdzić jego zrozumienie oraz prawidłowość podpisem. Ostatni etap procesu stanowi podpisania aktu notarialnego. W przypadku ostatniej woli, która składa się z kilku stron dokumentu, konieczne jest ich spięcie, ponumerowanie, a następnie zaparafowanie przez spadkodawcę. Notariusz ma obowiązek przechowywać sporządzony testament. 

Zgodnie z art. 943 k.c.: „Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia” poprzez sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność, a także dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. 

Jaki zakres oferty zapewnia Nasza Kancelaria w sprawach spadkowych?

Jakie czynności wykonujemy w ramach prawa spadkowego? Nasza Kancelaria oferuje szeroką pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego m.in. pomagamy w sporządzeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, wniosku o dział spadku po zmarłym, wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, pozwu o zachowek oraz wiele innych, a także zapewniamy kompleksową reprezentację w postępowaniu przed Sądem, czy też innymi odpowiednimi organami. Ponadto, wspomagamy Klientów w zarządzaniu sprawami spadkowymi spornymi również na etapie przedsądowym celem efektywnego minimalizowania ryzyka prawnego oraz optymalizacji związanych z tym kosztów.

Jak należy przygotować się do wizyty w Kancelarii w sprawie spadkowej?

Przygotowując się do spotkania w Naszej Kancelarii w celu omówienia sprawy spadkowej, prosimy Klientów o zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, albowiem każdy z nim może okazać się ważny. W sprawach spadkowych szczególnie istotne są wyżej wspomniane testamenty, akty stanu cywilnego w postaci aktu urodzenia, aktu małżeństwa, czy aktu zgonu, a także akt poświadczenia dziedziczenia.

Następnie, przygotowując Klientów w sprawie spadkowej do rozprawy, zawsze omawiamy pytania, jakie padną na sprawie spadkowej. Pytania te nie są najczęściej zaskakujące, natomiast warto je znać, by uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie. Klient znając pytania idzie na rozprawę spokojny i pewny siebie. 

Jakie korzyści niesie za sobą profesjonalne doradztwo prawne w zakresie planowania spadku?

Przepisy prawne dotyczące spraw spadkowych są szczególnie zawiłe i dla wielu osób szczególnie niezrozumiałe, co może przysporzyć wielu problemów. Skorzystanie z pomocy adwokata od spraw spadkowych w Katowicach bądź radcy prawnego, czyli osób, które posiadają bogatą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zawodzie, poparte pozytywnymi opiniami poprzednich Klientów, daje pewność, co do profesjonalnego rozwiązania oraz załatwienia sprawy spadkowej, zgodnie z życzeniami Klienta. 

Najczęściej zadawane pytania przez Klientów:

 1. Czy sprawę spadkową załatwię w Kancelarii?
  Tak, Nasza Kancelaria oferuje szeroką pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego zarówno przy sporządzeniu pism procesowych, jak i również w reprezentacji przed Sądem oraz innym odpowiednim organem.
 2. Jaki jest termin na przyjęcie/odrzucenie spadku?
  Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Koniecznie sprawdź nasz wpis blogowym, w którym opisujemy co zrobić, gdy zostaliśmy pominięci w testamencie.
 3. Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia?
  Jest to akt notarialny, w którym notariusz stwierdza sposób dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.
TOP