Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR

13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrole nad spółką poprzez posiadanie uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych
o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, albowiem uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością; prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.) i akcyjnych.

Termin do zgłaszania informacji do CRBR wynosi 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji –
w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu wskazanych terminów, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Z kolei podmioty, które już są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, będą miały pół roku na przekazanie odpowiednich informacji do CRBR (liczonego od dnia uruchomienia Rejestru).

Zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji ww. spółek. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Leave a Reply