Instytucja zasiedzenia nieruchomości swoje korzenie bierze jeszcze z rzymskiego prawa cywilnego – ius civile. Warto zauważyć, iż w zasadniczy sposób tworzy ona wyłom w ochronie prawa własności, gdyż może ona doprowadzić do uzyskania prawa własności nieruchomości nawet wbrew woli dotychczasowego właściciela. Instytucja ta ma jednak bardzo ważne znaczenie społeczne, gdyż w swej istocie umożliwia ona uregulowania stosunków własności nieruchomości zwłaszcza tych opuszczonych bądź zaniedbanych przez swoich właścicieli.

Zasiedzenie - co to znaczy? Definicja z kodeksu cywilnego

Czym tak naprawdę jest zasiedzenie? Zasiedzenie należy do tzw. instytucji „dawności”. Jest to nic innego, jak nabycie prawa własności np. w nieruchomości, na skutek odpowiedniego upływu czasu. Dochodzi do tego poprzez jej długotrwałe i faktyczne posiadanie. W przypadku zasiedzenia nieruchomości (gruntu), dom lub inny budynek automatycznie staje się własnością nabywcy. Zasiedzenie, dotyczy wszystkich podmiotów prawa cywilnego, co oznacza, że o nabycie prawa przez zasiedzenie może ubiegać się nie tylko osoba fizyczna, ale również gmina. Warunki zasiedzenia nieruchomości reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z art. 172 k.c.: „Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu, jako posiadacz samoistny, chyba, że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”. 

Posiadacz samoistny

https://www.high-endrolex.com/43

Kim jest posiadacz samoistny? Posiadacz samoistny musi spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, osoba taka musi czuć się właścicielem nieruchomości. Po drugie, osoba taka musi zachowywać się jak właściciel nieruchomości, poprzez np. dbanie o przedmiotową nieruchomość, korzystanie z nieruchomości jak właściciel, przeprowadzenie remontów w nieruchomości, płacenie podatków od nieruchomości. Powyższe, stanowi tylko i wyłącznie wyliczenie przykładowe.  Czas, kiedy można ubiegać się o zasiedzenie nieruchomości różni się, adekwatnie do intencji "opieki" nad daną nieruchomością. Prawo rozróżnia pojęcia - dobra i zła wiara. Termin dobra wiara, oznacza uzasadnione okolicznościami przekonanie o byciu właścicielem zgodnie z przysługującym prawem. Natomiast, o złej wierze, mowa w sytuacji, gdy to posiadacz w chwili nabycia wiedział, że dana nieruchomość mu nie przysługuje i istnieje odpowiedni właściciel. 

Jak złożyć wniosek o zasiedzenie?

Postępowanie w sprawie dotyczącej zasiedzenia reguluje kodeks postępowania cywilnego. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia rzeczonej nieruchomości. Ważne, aby we wniosku wskazać inne zainteresowane osoby w sprawie. Wnioskodawca, ma obowiązek dołączyć do wniosku odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie prawnym, a także mapę nieruchomości oraz wyciągi gruntu. Od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności pobierana jest stała opłata sądowa w wysokości 2.000,00 zł. Wiele osób zastanawia się, czy przy procesie zasiedzenia potrzebna jest pomoc adwokata. Powierzenie sprawy o zasiedzenie profesjonalnemu pełnomocnikowi nie jest niezbędne, natomiast z całą pewnością pozwoli to uniknąć błędów formalnych, czy też braku zrozumienia przepisów prawnych regulujących tą materię.  Wskazać należy, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasiedzieć część nieruchomości. Można nabyć własność przez zasiedzenie część działki zabudowanej, jak i również niezabudowanej. Korzystanie z części działki należącej do sąsiada nieświadomie, przez określony ustawowo czas, może doprowadzić do nabycia tytułu własności tej części. Każdorazowo, ocena czy zachodzi możliwość dokonania wydzielenia zasiedzianej części działki dokonywana jest powołanego w postępowaniu sądowym biegłego sądowego.

Zasiedzenie domu (mieszkania, nieruchomości) – po ilu latach?

Zasiedzenie nieruchomości w rodzimym prawie podlega regulacjom zawartym w art. 172 – 176 k.c. Po ilu latach następuje zasiedzenie? Prawo zasiedzenia stanowi, że własność nieruchomości nabyć może ten, który rzeczą włada tak jak jej właściciel (posiadacz samoistny) przez okres 20 lat, bądź w wypadku jeżeli ma świadomość, iż nie przysługuje mu prawa własności, przez okres 30 lat.

Zasiedzenie gruntu, działki - w jakiej sytuacji jest możliwe?

Zasiedzenie bardzo często ma miejsce, gdy nieruchomość np. gruntowa sąsiadująca z naszą, była przez nas zagospodarowana tak jak nasz grunt, czy obsiewaliśmy dany fragment pola tak jak własny, lub z jakiś przyczyn w wyniku śmierci współwłaściciela część przynależnej mu nieruchomość nie została objęta w posiadanie przez jego spadkobierców. Wówczas można nabyć własność działki zgodnie z regulacjami, które określa prawo zasiedzenia gruntu.

Wysokość podatku od zasiedzenia nieruchomości

Należy pamiętać, iż po uprawomocnieniu się korzystnego postanowienia Sądu o zasiedzeniu nieruchomości, trzeba zgłosić zasiedzenie właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Podatek od zasiedzenia wynosi 7% podstawy opodatkowania. Podstawa opodatkowania to wartość nieruchomości ustalanej według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Inaczej - podstawa wyliczana jest z ceny nieruchomości pierwotnej tj. bez inwestycji poczynionych w trakcie zasiedzenia, ustalanej według aktualnych cen rynkowych.

Skorzystaj z pomocy adwokata

Żeby uregulować takie sytuacje i móc skutecznie powoływać się na prawo własności nieruchomości, którą zasiedzieliśmy, należy wnieść odpowiedni wniosek do Sądu. Jako, że zazwyczaj są to niezwykle szczegółowe, wieloaspektowe i skomplikowane sprawy, zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i usług w zakresie weryfikacji przesłanek zasiedzenia nieruchomości jak i przeprowadzenia stosowanego postępowania sądowego. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych adwokatów z Katowic.

TOP