Prawo rodzinne i opiekuńcze

Procesy związane z prawem rodzinnym należą do szczególnych, ponieważ dotykają najważniejszych elementów życia prywatnego, niejednokrotnie delikatnych i osobistych. Obejmują między innymi kwestie pożycia małżeńskiego i wymagają niejednokrotnie poruszania ich podczas rozpraw sądowych. Z tego powodu sprawy rodzinne mają własną, niepowtarzalną specyfikę i charakter oraz wymagają indywidualnego podejścia.

W sprawach rodzinnych głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania wszystkim członkom rodziny. Niejednokrotnie procesy sądowe dotyczą trudnych sytuacji życiowych, dlatego w pracy prawnika niezwykle ważne są nie tylko wiedza i doświadczenie, ale również kompetencje miękkie. Adwokat do spraw rodzinnych musi wykazać się empatią i zrozumieniem.

Dlaczego warto mieć dobrego adwokata rodzinnego?

Dobrzy adwokaci doskonale wiedzą, ile emocji wywołują tego typu sprawy. Nasza Kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, spraw alimentacyjnych oraz spraw regulujących kontakty między rodzicami i dziećmi. W szczególności sprawy rozwodowe wymagają od adwokatów nie tylko dobrej znajomości przepisów prawa, ale również szczególnych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi. Rozwód jest niełatwym momentem w życiu. Wówczas małżonkom towarzyszą emocje utrudniające podejmowanie słusznych decyzji.

Opanowanie trudnych emocji

Czasem nie warto walczyć za wszelką cenę... Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są specyficzne i cechują się szczególną delikatnością, w grę wchodzą bowiem emocje, uczucia, nierzadko również konflikty związane ściśle ze sferą rodzinną i najbliższymi osobami. Dlatego zwłaszcza w tego typu sprawach niezwykle ważne jest wsparcie adwokata, który jako osoba postronna doradzi, kiedy i w jaki sposób walczyć, a kiedy lepiej wycofać się próbując wypracować kompromis kierując się przede wszystkim dobrem dziecka.

Adwokat do spraw rodzinnych i opiekuńczych

Adwokat rodzinny pomaga klientowi przejść przez proces możliwie spokojnie. Wiemy, jak ważne jest zaufanie Klienta do pełnomocnika, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z należną empatią i delikatnością.

Zapewniamy także profesjonalną reprezentację interesów Klienta w sprawach o podział majątku dorobkowego, czy też o ustanowienie rozdzielności majątkowej. W swojej pracy podejmujemy niezbędne działania zmierzające do zapewnienia członkom rodziny spokoju oraz bezpieczeństwa, a także korzystnego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia kwestii spornych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy efektywni, dlatego temu Klienci doceniają nasze starania oraz darzą nas zasłużonym zaufaniem.

Jakie sprawy rodzinne prowadzimy?

1) rozwody, separacje – kancelaria kompleksowo wspiera klientów w trakcie trwania postępowania rozwodowego aż do momentu jego prawomocnego zakończenia – sporządza pozew lub odpowiedź na pozew, jak również dalsze pisma procesowe w sprawie, uczestniczy w rozprawach oraz mediacjach lub negocjacjach zmierzających do próby wypracowania przez małżonków porozumienia w ramach ugody. W sprawach rozwodowych wsparcie profesjonalisty jest szczególnie istotne, bowiem w wyroku sąd nie orzeka tylko o rozwodzie małżonków, ale także o kilku innych kwestiach, dotyczących zarówno sfery rodzinnej – władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron, miejsce zamieszkania dzieci, kontakty dzieci z jednym z rodziców, jak i sfery finansowej  – alimenty zarówno na rzecz dzieci, jak i drugiego małżonka, korzystanie ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Właśnie z uwagi na wielowątkowość sprawy rozwodowe są z reguły skomplikowane, a korzystny wyrok z całą pewnością zaważy na dalszym życiu rozwodzących się małżonków.

2) unieważnienie małżeństwa - najczęściej występującymi przesłankami, w przypadku istnienia których można żądać unieważnienia małżeństwa są: zawarcie małżeństwa przez osobę pozostającą już w związku małżeńskim, zawarcie małżeństwa przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną bądź naruszenie zakazu zawierania małżeństwa przez powinowatych i krewnych w linii prostej.  Unieważnienie małżeństwa jest bardziej złożonym procesem, a wniosek składany jest do odpowiednich instytucji kościelnych lub sądu cywilnego. Unieważnienie ma na celu stwierdzenie, że małżeństwo było nieważne od samego początku, na przykład z powodu błędów czy przymusu.

3) sprawy majątkowe (podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej) – kancelaria reprezentuje klientów zarówno w przedsądowych negocjacjach zmierzających do zawarcia zgodnego porozumienia, jak i w postępowaniu sądowym o podział majątku lub ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. W tego typu sprawach majątkowych wsparcie prawnika jest szczególnie pomocne, bowiem właściwe sporządzenie wniosku, szczegółowe wskazanie wszystkich składników majątku wspólnego oraz oszacowanie ich wartości, jak również ewentualne wnioski o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnych lub też o zwrot nakładów lub wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny to połowa sukcesu.

4) alimenty  - reprezentujemy Klientów w sprawach o zasądzenie alimentów, a także ich obniżenie, podwyższenie lub ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał – każda z powyższych spraw dotyka bezpośrednio sfery majątkowej osoby uprawnionej do alimentów lub sfery finansowej osoby zobowiązanej, przez co wsparcie kancelarii adwokackiej jest tak ważne

5) władza rodzicielska - jest ogółem obowiązków i praw rodziców względem dziecka i ma na celu zapewnienie dziecku należytej pieczy i strzeżenia jego interesów. Przyjmuje się, że władza rodzicielska to stosunek prawny łączący bezpośrednio rodziców z małoletnim dzieckiem. Kancelaria prowadzi sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej (do współdecydowamia o istotnych sprawach dziecka związanych z leczeniem, edukacją), jej zawieszenie, pozbawienie rodzica wykonywania władzy rodzicielskiej (w sytuacji, w której nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, a także, gdy jeden z rodziców rażąco zaniedbuje swoje obowiązki rodzicielskie względem dziecka), a także jej przywrócenie.

6) kontakty  - nawet rodzic pozbawiony władzy ma pełne prawo do spotykania się ze swoim dzieckiem i to aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, sąd może rozstrzygać kontakty rodzica z dzieckiem na różne sposoby, w tym m.in. ustalenie kontaktów w konkretne dni i godziny, wraz ze wskazaniem miejsca odbywania kontaktów lub zakazanie kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem (jeżeli ich utrzymywanie poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza).

7) ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa

Potrzebujesz pomocy adwokata z Katowic w sprawie alimentów?

W dziedzinie prawa rodzinnego, jednym z najważniejszych elementów jest ustalanie alimentów, które stanowią wsparcie finansowe dla dzieci lub małżonka. W przypadku sporów dotyczących alimentów, istotne jest posiadanie doświadczonego i kompetentnego adwokata, który pomoże w rozwiązaniu tych kwestii. Ustalanie alimentów wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak dochody i sytuacja finansowa stron, obowiązujące przepisy oraz zmieniające się okoliczności życiowe. Emocjonalny aspekt konfliktów rodzinnych często jeszcze bardziej komplikuje te sprawy. Co sprawia, że profesjonalne wsparcie adwokata z Katowic z doświadczeniem w sprawach alimentów - staje się nieodzowne.
Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa rodzinnego i oferuje profesjonalną pomoc w ustalaniu alimentów oraz reprezentacji przed sądem. Dzięki naszemu zaangażowaniu pomagamy naszym Klientom osiągnąć sprawiedliwe i korzystne rozstrzygnięcia w sprawach alimentacyjnych. Jeśli potrzebujesz wsparcia, jesteśmy gotowi służyć pomocą i doradą prawna.

Sprawdź również nasz wpis, gdzie opisujemy ważną kwestie -> alimenty a zawarcie nowego związku małżeńskiego.

Egzekucja alimentów z zagranicy

W przypadku, kiedy osoba zobowiązana do płatności alimentów przebywa lub pracuje poza granicami Polski konieczne jest wszczęcie odpowiedniej procedury zmierzającej do wyegzekwowania od dłużnika należnej sumy – złożenie wniosku o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia lub wniosku do Prezesa polskiego Sądu Okręgowego w oparciu o przepisy konwencji haskiej o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny. Kancelaria z powodzeniem reprezentuje Klientów w tego typu postępowaniach.

TOP