Podróżując samochodem, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, czy asfaltowa bądź brukowana droga, po której toczą się koła naszego pojazdu, stanowi własność gminy, osób prywatnych czy też jakiś instytucji. Temat staje się dla nas palący w momencie kiedy, najczęściej w wyniku jakiejś kłótni bądź honorowego postrzegania prawa własności, sąsiad grodzi lub blokuje fragment drogi posadowionej na jego gruncie i nie ma dla niego znaczenia, iż „od zawsze jeździło się tą drogą”, bądź nastąpiła taka potrzeba np. z powodu prowadzenia robót remontowych na innym jej odcinku.

W takiej sytuacji mogą nam przyjść z pomocą uregulowania związane z tzw. prawem drogi koniecznej bądź zasiedzeniem służebności przejazdu. Obie te instytucje wymagają wykazania różnych przesłanek, wskazanych kolejno w art. 145 k.c. oraz 285 i n k.c.

Umowa służebności drogi koniecznej

Do ustanowienia drogi koniecznej zasadniczo może dojść w wyniku umownego jej ustanowienia w formie aktu notarialnego bądź wydania przez Sąd orzeczenia w tym zakresie. Natomiast najważniejszą przesłanką jej ustanowienia jest brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej (użyteczność drogi).

Zasiedzenie służebności przejazdu

Odnośnie zaś zasiedzenia wskazać należy, iż główną, choć nie jedyną, przesłanką zasiedzenia służebności przejazdu jest korzystanie z posadowionej na nieruchomości drogi, jednak nie leśnej bądź polnej a celowo utwardzonej lub powstałej w wyniku wykonania nasypu itp., przez 30 lat, chyba że jesteśmy w dobrej wierze, to wtedy okres ten wyniesie 20 lat. Wskazać także należy, iż niektóre Sądy uznają za przesłankę konieczną zasiedzenia takiej służebności zaistnienie okoliczności w postaci stworzenia nasypu czy utwardzenia takiej drogi przez osobę korzystającą ze służebności.

Ze względu na zawiłość tematu i niejednorodną postawę Sądów ww. zakresie zachęcamy do skorzystania z doświadczenia i profesjonalizmu adwokatów i praników kancelarii mecenasa Jarosława Reck. Przyjrzymy się dokładnie sytuacji faktycznej, znajdziemy przesłanki umożliwiające postawienie żądania jak i zweryfikujemy możliwość zawarcia ugody a ostatecznie będziemy reprezentować twoje interesy w postępowaniu Sądowym.

TOP