Separacja w małżeństwie

Od dnia 16 grudnia 1999 r. polski system prawa rodzinnego przewiduje instytucję separacji sądowej małżonków. Zdecydowanie trzeba odróżnić separację faktyczną od sądowej. Więc jakie są różnice między separacją sądową a faktyczną? Ta pierwsza to stan faktyczny polegający na rozkładzie wspólnego pożycia małżonków. Tymczasem separacja sądowa, o której tutaj mowa, to instytucja prawna, którą na wniosek jednego bądź obu małżonków, orzeka Sąd, a która w swej istocie powoduje skutki zbliżone do rozwodu jednakże bez rozwiązania węzła małżeńskiego.

Przesłanki do separacji

Podobnie jak w wypadku rozwodu, przesłanką orzeczenie separacji jest zupełny rozkład pożycia małżonków tj. ustania więzi małżeńskiej w aspekcie duchowym, fizycznym i gospodarczym ale w odróżnieniu od przesłanek orzeczenia rozwodu samo ustanie tych więzi nie musi mieć cechy trwałości.

Separacja nie może zostać orzeczona, gdyby zagrażało to dobru wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub w kiedy taki wyrok byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Separacja sądowa - skutki, co oznacza?

Zgodnie z art. 614 § 1 k.r.o. „Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Ze względu na to, iż formalnie małżeństwo nadal trwa, choć jego skutki są zastępowane skutkami orzeczonej separacji, małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego, zaś ze względu na brak trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, małżonkowie, jeżeli wymagają tego względy słuszności, zobowiązani są do udzielania wzajemnej pomocy oraz ciąży na nich w zasadzie wzajemny obowiązek alimentacyjny.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej związanej z orzeczeniem separacji bądź innych sprawach związanych z prawem rodzinnym to zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych umożliwia zorientowanie się w swojej sytuacji.

TOP