Sprawy rozwodowe w Katowicach i nie tylko, wymagają od adwokatów nie tylko dobrej znajomości przepisów prawa, ale również szczególnych umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi. Kancelaria Jarosław Reck Adwokaci to zespół prawników doświadczonych w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, spraw o rozwód, separację, podział majątku i unieważnienie małżeństwa.

Dzięki dużemu doświadczeniu w sprawach rozwodowych, a także indywidualnemu podejściu do każdego Klienta jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość usług oraz skuteczną pomoc prawną.

Adwokat rozwodowy Katowice

Rozwód jest niełatwym momentem w życiu, kiedy małżonkom towarzyszą trudne i negatywne emocje utrudniające podejmowanie racjonalnych decyzji. Wsparcie dobrego prawnika pozwala przejść przez cały proces możliwie spokojnie. Wiemy jak ważne jest zaufanie klienta do  pełnomocnika, dlatego do każdej sprawy – zwłaszcza rodzinnej - podchodzimy indywidualnie, z należytą empatią i delikatnością. Nie należy zapominać, że odpowiednie przygotowanie do postępowania, właściwe sporządzenie pozwu czy odpowiedzi na pozew, a także wsparcie merytoryczno - mentalne adwokata mogą skutkować orzeczeniem rozwodu na warunkach najbardziej zgodnych z oczekiwaniami klienta.

Jak przebiega sprawa rozwodowa w sądzie?

Rozwód może zostać orzeczony jedynie po przeprowadzeniu procesu sądowego. Koniecznym, pierwszym etapem do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd jest złożenie przez małżonków pozwu. W procesie o rozwód jeden z małżonków pozywa drugiego (składa pozew o rozwód). W sprawie rozwodowej konieczne jest wykazanie, iż między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej.

Przebieg procesu może obejmować więcej niż jedną rozprawę. Następuje przesłuchanie obojga małżonków. Obie strony mogą w trakcie procesu zgłaszać dowody, a także mogą prosić sąd o przeprowadzenie dowodów ze świadków, dokumentów, biegłych.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż w charakterze świadka nie mogą być przesłuchani małoletni do 13 roku życia, a w przypadku małoletnich dzieci lub wnuków stron – małoletni, którzy nie ukończyli siedemnastu lat.

Rozstrzygnięcie sądu zapada w formie wyroku. Orzeczona zostaje wina jednego z małżonków, chyba że strony zrezygnują z orzekania o niej. W procesie sąd rozstrzyga również o sprawach małżonków oraz ich dzieci. Może orzec o alimentach na dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem, zasadach korzystania ze wspólnego mieszkania, podziale majątku.

Dlaczego warto zdecydować się na pomoc dobrego adwokata w sprawach rozwodowych?

Pełnomocnictwo w sprawie rozwodowej wymaga od prawnika oceny interesów klienta oraz zastosowania środków, które pozwolą przeprowadzić ich skuteczną obronę. Nasi prawnicy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw rozwodowych zapewniają profesjonalną reprezentację interesów klienta zarówno w przypadku spraw bez orzekania o winie, jak również tych skomplikowanych i wymagających dążenia do najlepszych dla klientów rozstrzygnięć.

W Kancelarii mecenasa Jarosława Reck zespół doświadczonych, ambitnych prawników podejmuje działania niezbędne do zapewniania rodzinie bezpieczeństwa podczas trudnych spraw o podział majątku, alimenty czy opiekę nad dziećmi. Jeśli szukasz pomocy związanej ze sprawami rozwodowymi, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zagadnieniami:

Jak złożyć pozew o rozwód?

Rozwód może zostać orzeczony jedynie po przeprowadzeniu procesu sądowego. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. Opłata sądowa od pozwu rozwodowego uiszczana przez osobę składającą pozew wynosi 600,00 złotych. Do pozwu o rozwód zawsze należy dołączyć oryginał skróconego odpisu aktu małżeństwa stron oraz oryginały skróconych odpisów aktów urodzenia małoletnich dzieci stron. Pozew składamy do sądu w dwóch egzemplarzach – wraz z odpisem, który następnie sąd doręcza stronie przeciwnej.

Co warto przemyśleć przed spotkaniem z adwokatem i złożeniem pozwu o rozwód?

Regulacja kwestii winy

Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków lub z winy obu stron. Ważne jest, aby przed złożeniem pozwu rozwodowego zastanowić się jak chcielibyśmy, aby sąd rozstrzygnął kwestię winy w rozkładzie pożycia. W przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków najważniejsze jest jej udowodnienie w toku postępowania i wskazanie konkretnej przyczyny bądź przyczyn tej winy. Dowodami w sprawie rozwodowej mogą być m. in. zeznania świadków, zdjęcia, nagrania rozmów, dokumenty zarówno prywatne, jak i urzędowe.

Alimenty od współmałżonka

Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów alimentów od drugiego małżonka można domagać się w dwóch przypadkach:
https://www.high-endrolex.com/45

- małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego i który znajduje się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom majątkowym i zarobkowym zobowiązanego
- jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Małoletnie dzieci 

W przypadku posiadania przez rozwodzących się małżonków dzieci, które nie ukończyły 18 lat w trakcie postępowania rozwodowego konieczne będzie uregulowanie również kilku dodatkowych kwestii:

1) miejsce zamieszkania dzieci – z którym z rodziców będą zamieszkiwać dzieci po rozwodzie
2) kontakty z dziećmi – w jaki sposób sąd ureguluje kontakty jednego z rodziców z dzieckiem – na zgodny wniosek stron sąd może pominąć tą kwestię w sytuacji, w której rodzice są w stanie porozumieć się co do ustalenia kontaktów z małoletnimi. Dodatkowo sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.
3) władza rodzielska – ustalenie, któremu z rodziców będzie przysługiwała władza rodzicielska – co do zasady władza przysługuje obojgu rodzicom, jednak możliwe jest także ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z nich do współdecydowania o istotnych kwestiach związanych z leczeniem małoletnich, ich edukacją itd. lub pozbawienie jednego z rodziców wykonywania władzy rodzicielskiej
4) alimenty na dzieci – sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, o wysokości alimentów decyduje szereg okoliczności, w tym m.in. możliwości majątkowo – zarobkowe zobowiązanego i usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka

Korzystanie z mieszkania po rozwodzie

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych możliwe jest nawet nakazanie małżonkowi eksmisji z mieszkania. Jest to możliwe, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Wniosek o zabezpieczenie

Niestety z uwagi na wielowątkowość spraw o rozwód postępowania te mogą trwać długo. Należy zatem rozważyć czy w pozwie nie złożyć tzw. wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na czas trwania postępowania. Wniosek o zabezpieczenie dotyczy zazwyczaj alimentów (zarówno na małżonka, jak i na małoletnie dzieci stron) lub kontaktów. Jego uwzględnienie przez sąd oznacza, że przez cały czas trwania postępowania rozwodowego aż do czasu jego prawomocnego zakończenia osoba zobowiązana będzie wykonywała orzeczone przez sąd obowiązki – na przykład płaciła alimenty lub widywała się z dziećmi.

Przyczyny rozwodów

Do najbardziej powszechnych przyczyn rozwodów zaliczamy: niewierność małżonka (dopuszczenie się zdrady małżeńskiej), pijaństwo, narkomania, przemoc fizyczna lub psychiczna, opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania, brak lojalności małżeńskiej, zmiana wyznania, niechęć do podjęcia pracy zarobkowej, odmowa współżycia fizycznego.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

W przypadku zaistnienia jednej z poniższych przesłanek sąd nie rozwiąże małżeństwa stron przez rozwód:

1) Sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci – każdorazowo w przypadku posiadania przez małżonków dzieci, które nie są pełnoletnie sąd w toku procesu rozwodowego będzie ustalał w jaki sposób rozwód wpłynie na dobro i rozwój dzieci oraz czy orzeczenie rozwodu nie spowoduje osłabienia więzi tego z małżonków, z którymi dzieci nie będą zamieszkiwały lub nie pogłębi istniejącego między małżonkami konfliktu co do wychowania dzieci i wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej. Pomocna w tym zakresie może okazać opinia biegłego sądowego psychologa.

2) Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego – to szeroka klauzula generalna, do której zaliczyć można m.in. nieuleczalną chorobę jednego z małżonków, który wymaga opieki i wsparcia materialnego,

3) Żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego – sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód, jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jak długo czeka się na sprawę rozwodową?

Czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy jest różny i zależy od kilku czynników. Po złożeniu do sądu pozwu o rozwód w sprawie nadawana jest sygnatura, a następnie trafia ona do danego sędziego, który decyduje o dalszych czynnościach w postępowaniu. Sporym udogodnieniem, które przyczynia się do skrócenia czasu oczekiwania na rozprawę jest wprowadzenie (jeszcze w czasach pandemii wirusa COVID – 19) posiedzeń zdalnych w sprawach cywilnych. Rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu.

O co pyta sędzia na sprawie rozwodowej?

Podczas sprawy rozwodowej sędzia zapyta na pewno, czy doszło do całkowitego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego między stronami (a jeśli tak to kiedy), czy pomiędzy małżonkami wygasły wszystkie więzi o charakterze emocjonalnym, gospodarczym, ekonomicznym, czy małżonkowie dażą siebie uczuciem, a także czy żadna ze stron nie widzi szans na odbudowę relacji. Sąd z pewnością zapyta również strony o aktualną sytuację materialno – finansową (wykształcenie,   zawód, praca, wysokość wynagrodzenia, posiadany majątek – na przykład nieruchomości). Sąd z pewnością zapyta również o wysokość kosztów utrzymania (należy orientować się, jaka jest wysokość comiesięcznych stałych opłat ponoszonych przez małżonków, takich jak czynsz, media, telewizja, telefon, internet, zakup wyżywienia, środków czystości, kosmetyków, odzieży i ubrań, paliwa itd.

Szereg pytań może również dotyczyć sytuacji małoletnich dzieci stron – więzi pomiędzy rodzicami, usprawiedliwionych potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, dodatkowych odpłatnych zajęć, na które uczęszczają, kosztów utrzymania.

Czy istnieje uniwersalny wzór pozwu rozwodowego?

Jeśli pozew dotyczy rozwodu bez orzekania o winie, a małżonkowie nie mają dzieci lub ich dzieci są już pełnoletnie z pewnością da się stworzyć uniwersalny wzór pozwu o rozwód. W pozostałych przypadkach (rozwód z orzeczeniem winy jednego z małżonków, posiadanie przez strony małoletniego dziecka/małoletnich dzieci) stworzenie takiego wzoru jest utrudnione, ponieważ uzasadnienie pozwu jest zależne od kilku zmiennych, m.in. przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego i winy jednego z małżonków w rozkładzie tego pożycia, usprawiedliwionych potrzeb dzieci (zależnych m.in. od ich wieku, dotychczasowego standardu życia, stanu zdrowia itd.), możliwości majątkowo – zarobkowych małżonków (zależnych m.in. od posiadanego wykształcenia, wykonywanego zawodu, wysokości osiąganego wynagrodzenia, stanu zdrowia itd.).

Adwokat – rozwód

Kancelaria Jarosław Reck Adwokaci mieści się w Katowicach przy ulicy Brynowskiej. Dogodne położenie, łaty dojazd z centrum miasta oraz komfortowe warunki w biurze gwarantują naszym Klientom niezbędną dyskrecję oraz poczucie bezpieczeństwa.

TOP