Czy istnieje możliwość sprzedaży przedmiotu leasingu?

sprzedaż leasingu umowa wzór

Odpowiedź na wyżej podane pytanie brzmi TAK. Natomiast w pierwszej kolejności należy przybliżyć oraz wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest umowa leasingu.

Przez umowę leasingu zgodnie z jej definicją kodeksową (art. 7091 k.c.) finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe, co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Stronami umowy leasingu są więc finansujący oraz korzystający, potocznie nazywani leasingodawcą oraz leasingobiorcą. Finansującym może być tylko i wyłącznie osoba, która prowadzi przedsiębiorstwo w sposób ciągły i zorganizowany. Korzystającym może być każda osoba fizyczna i prawna.

Umowę tą zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości.

Umowa leasingu

Do podstawowych obowiązków finansującego należą: nabycie przedmiotu leasingu, wydanie przedmiotu leasingu korzystającemu oraz znoszenie używania rzeczy przez korzystającego. Finansującemu należy się wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu leasingu przez korzystającego, które to powinno mieć charakter pieniężny oraz odpowiadać, co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przez finansującego. W treści umowy leasingu powinna znajdować się kwota ewentualnego późniejszego wykupu.

Umowa leasingu jest umową zawartą na czas określony. W sytuacji, gdy okres ten kończy się, korzystający musi podjąć decyzję, co zrobić z przedmiotem leasingu.

Leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu, a następnie przenieść jego własność na rzecz osoby trzeciej.

W takiej sytuacji, należy zawrzeć tzw. umowę sprzedaży przedmiotu leasingu, w której to sprzedawcą będzie korzystający/leasingobiorca, zaś kupującym będzie osoba trzecia.

Umowa sprzedaży zwykle nie potrzebuje formy szczególnej – wystarczy pisemna forma zwykła. Umowa ta powinna zawierać podstawowe elementy tj. datę i miejsce zawarcia umowy, strony oraz podpisy stron. W umowie tej należy uściślić przedmiot sprzedaży tj. z jakiej umowy leasingu wynika oraz wskazać cenę jego zakupu przez osobę trzecią tj. Kupującego.

W linku zamieszczamy dla Państwa dostępny do pobrania wzór umowy sprzedaży przedmiotu leasingu.

Ponadto, Nasza Kancelaria oferuje pomoc w sporządzeniu umowy sprzedaży przedmiotu leasingu, a także w odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania w sprawie obsługi prawnej firm i spółek.