Rozwód a eksmisja małżonka

Czy w trakcie rozwodu można żądać eksmisji małżonka z mieszkania?

Czy w trakcie postępowania rozwodowego Sąd orzeka tylko o winie małżonków oraz reguluje kwestie związane z małoletnimi dziećmi stron? Niekoniecznie. Sąd może także orzec o sposobie korzystania z mieszkania – jeśli małżonkowie nadal zamieszkują wspólnie. Co więcej zgodnie z obowiązującymi przepisami w wypadkach wyjątkowych sąd w trakcie postępowania rozwodowego może nakazać również eksmisję jednego małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Odbywa się to jedynie na żądanie drugiego małżonka, co oznacza, że w pozwie o rozwód należy sformułować odpowiedni wniosek. Co więcej nakazanie eksmisji nie jest możliwe w każdym przypadku. Aby jeden małżonek mógł o to wnioskować konieczne jest, aby drugi z nich uniemożliwiał swoim zachowaniem wspólne zamieszkiwanie i to tak zwanym „rażąco nagannym postępowaniem”. Istnienie tej przesłanki ocenia każdorazowo sąd rozwodowy w toku postępowania. Oczywiście postępowanie to musi cechować się nagannością zawinioną. W treści przepisów ustawodawca nie wskazuje wprost, jakie postępowanie małżonka jest rażąco naganne. Odwołuje się do tego orzecznictwo sądowe przykładowo podając takie zachowania jak: znęcanie się psychiczne nad rodziną, przemoc fizyczna na domownikach, agresywne zachowania małżonka po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających. Skala negatywnych zachowań, które uzasadniają eksmisję małżonka jest różna w zależności od sytuacji. Przykładowo jeśli małżonek wypala duże ilości papierosów u siebie w pokoju i odór nikotyny roznosi się po całym mieszkaniu, to takie zachowanie co do zasady nie uzasadnia eksmisji. Jeśli natomiast powyższe postępowanie ma miejsce w tym samym pokoju, w którym przebywają dzieci, to eksmisja byłaby uzasadniona. Podobnie jest z nadużywaniem alkoholu, które może być uznane za rażąco naganne, ale jeśli nie uniemożliwia wspólnego zamieszkiwania, to nie może być przyczyną eksmisji. Nakazując jednemu z małżonków eksmisję każdorazowo sąd bierze pod uwagę dobro dzieci oraz dobro pozostałych domowników. Jednocześnie warte podkreślenia jest, że ewentualna eksmisja jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania nie ma wpływu na podział majątku wspólnego stron dokonywany zazwyczaj po rozwodzie. Orzeczenie eksmisji w trybie art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest rozstrzygnięciem tymczasowym, ograniczającym, a nie wyłączającym prawo majątkowe tego małżonka, który został eksmitowany. Nie jest wykluczone, aby lokal ten, jeśli wchodzi w skład majątku wspólnego, został przyznany w toku podziału majątku temu małżonkowi, który w wyroku rozwodowym został eksmitowany. 

Masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy w sprawie rodzinnej? Skontaktuj się z kancelarią.