Rozwód – orzeczenie o winie za rozpad małżeństwa

rozwód

Wyrok rozwodowy obejmuje zazwyczaj kilka rozstrzygnięć – sąd orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego stron, o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, o kontaktach z dziećmi, wysokości alimentów na rzecz dziecka i drugiego małżonka oraz o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania.

Cykl artykułów na ten temat rozpoczniemy do tematyki winy za rozpad małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Regułą jest, że sąd orzekający rozwód wskazuje czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku orzekania o winie możliwe są trzy rozstrzygnięcia – wyłączna wina męża, wyłączna wina żony lub orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków.

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie?

Klienci decydując się na złożenie do sądu pozwu rozwodowego pytają często czy dana okoliczność stanowi bezpośrednią przesłankę do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego współmałżonka. Kiedy więc sąd może orzec wyłączną winę jednej ze stron? Statystycznie rzecz biorąc wśród najczęstszych przyczyn pojawiają się takie jak: zdrada, przemoc, alkoholizm, narkomania, hazard, regularne niewykonywanie obowiązków domowych, brak jakiegokolwiek zaangażowania w życie rodzinne itd. Trzeba jednak pamiętać, że nie istnieje żaden zamknięty katalog przyczyn rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy jednej ze stron. Każda sprawa rozpatrywana jest przez sąd indywidualnie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – powody, które nie będą uznane przez sąd

Z bogatego orzecznictwa sądowego w sprawach rodzinnych wynika również, jakie przyczyny nie będą uznane przez sąd za zawinione zachowanie. Należą do nich między innymi: choroba jednego z małżonków, wyprowadzka małżonka z uwagi na niewłaściwą postawę współmałżonka, bezpłodność, odmowa współżycia fizycznego przez małżonkę, nad którą mąż się znęcał czy znaczna różnica wieku między małżonkami. Podobnie i w tym przypadku katalog przyczyn jest otwarty.

Nie jest tak, że sąd ma obowiązek rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków w sytuacji samego tylko zaistnienia jednej z powyższych przyczyn. Samo zeznanie jednego współmałżonka potwierdzające zachowanie drugiego może niestety okazać się niewystarczające. Procesy rozwodowe – w przypadku złożenia pozwu z orzeczeniem o wyłącznej winie jednej ze stron – są zazwyczaj żmudne i długotrwałe. Postępowania te wymagają dużego zaangażowania i przede wszystkim przedstawienia niebudzących wątpliwości dowodów winy – w postaci zeznań świadków, zdjęć, dokumentów, itp. Dlatego w każdej sprawie rozwodowej najważniejszym etapem jest postępowanie dowodowe – wykazanie stosownych okoliczności oraz faktów odpowiednimi dowodami i we odpowiednim czasie oraz właściwe sformułowanie wniosków dowodych w sprawie.

Sąd nie bada winy małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego tylko w jednej sytuacji – w przypadku zgodnego stanowiska małżonków w tym zakresie. Jeśli zatem oboje małżonkowie w pozwie i odpowiedzi na pozew złożą do sądu tożsamy wniosek o rozwiązanie ich małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie (czy też mniej formalnie – za porozumieniem stron) sąd wyda taki wyrok. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozwód za porozumieniem stron jest najprostszą i jednocześnie najszybszą formą rozwiązania małżeństwa. W trakcie trwania procesu udowodnić trzeba jedynie istnienie pozytywnej przesłanki do orzeczenia rozwodu, czyli wykazać, że pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz że zanikły trzy więzi – emocjonalna, gospodarcza oraz duchowa.

Masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy w sprawie rodzinnej? Skontaktuj się z naszą kancelarią w Katowicach.