Zawarcie nowego związku małżeńskiego a alimenty

Czy sytuacja zobowiązanego do płatności alimentów na rzecz dzieci lub byłego małżonka zmienia się w momencie, w którym zawiera on nowy związek małżeński? Tak. Wszystko jednak zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Co do zasady wzięcie ślubu w sposób oczywisty oddziaływuje na możliwości majątkowe zobowiązanego do płatności alimentów i ma bezpośredni wpływ na jego wydolność finansową. Jest on bowiem zobowiązany nie tylko do utrzymania dzieci z poprzedniego – zakończonego już – małżeństwa czy utrzymywania byłej żony, ale również nowej rodziny i dzieci z nowego związku małżeńskiego. Wszystkie te osoby mają w tej sytuacji prawo do tzw. równej stopy życiowej. Rodzic powinien zatem mieć na uwadze, że dzieci z nowego związku małżeńskiego są tak samo ważne jak dzieci z poprzedniego małżeństwa, winien zaspokajać ich potrzeby sprawiedliwie i bez faworyzowania kogokolwiek.

Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Orzecznictwo sądów jest zgodne co do tego, że przez zmianę stosunków należy rozumieć między innymi zmniejszenie się możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płatności alimentów. Wciąż aktualny pozostaje wyrok Sądu Najwyższego wydany w dniu 6.10.1951r. w sprawie o sygn. akt C 302/51, w którym Sąd ten wskazał: „Strona zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka (dzieci) może żądać ich obniżenia ze względu na zawarcie nowego związku małżeńskiego i związane z tym obowiązki alimentacyjne w stosunku do nowej rodziny”.

Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach możliwa jest również inna sytuacja – podwyższenie kwoty dotychczasowych alimentów ze względu na zawarcie nowego związku małżeńskiego. Dzieje się tak na przykład w sytuacji wzięcia przez małżonka zobowiązanego do płatności alimentów ślubu z osobą bardzo zamożną. W takiej sytuacji od chwili zawarcia małżeństwa co do zasady pomiędzy małżonkami istnieje ustawowy ustrój wspólności majątkowej, w świetle prawa posiadają oni majątek wspólny, w związku z czym możliwości finansowe ex – małżonka automatycznie ulegają polepszeniu.

Na podwyższenie lub obniżenie alimentów na rzecz byłego małżonka lub dzieci z poprzedniego związku często ma też wpływ zawarcie przez nowych małżonków umowy majątkowej małżeńskiej (określanej potocznie jako intercyza) lub nawet sam fakt pozostawania przez byłego małżonka w konkubinacie (związku nieformalnym).

Sprawy rodzinne, zwłaszcza alimentacyjne, są z natury rzeczy sprawami skomplikowanymi z dwóch powodów – w grę wchodzą nie tylko emocje i uczucia pomiędzy byłymi małżonkami, ale przede wszystkimi rozstrzygane są kwestie finansowe. Dlatego najlepiej tak ważne skorzystanie jest z pomocy prawnika, który w oparciu o konkretny stan faktyczny i okoliczności danej sprawy przedstawi kompleksowo, jakie są możliwości prawne oraz czego klient może w danej sytuacji oczekiwać.

Masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy w sprawie rodzinnej? Skontaktuj się z kancelarią.