Zmiany dotyczące biegu przedawnienia

Nowe przepisy od 30 czerwca 2022 roku wprowadzą zmiany w kodeksie cywilnym, co do biegu przedawnienia. Dotychczas zgodnie z regulacją znajdującą się w Kodeksie Cywilnym bieg przedawnienia przerywała każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Ponadto, poprzez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenia przysługiwało. Wszczęcie mediacji pomiędzy stronami, również przerywało bieg przedawnienia.

Na skutek Nowelizacji treść przepisu, będzie stanowić, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji oraz co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej- przez czas trwania postępowania pojednawczego. Oznacza to, że termin przedawnienia ulegnie przedłużeniu na czas trwania wyżej wymienionych zdarzeń w dochodzeniu roszczenia i będzie biegł dalej po ich ustaniu. Odmiennie niż jak w przypadku przerwania biegu przedawnienia, gdzie konieczne było jego liczenie od początku.

Przedawnienie, przepisy intertemporalne

Na uwadze należy mieć przepisy intertemporalne wskazujące, że do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. Wnioski o zawezwanie do próby ugodowej złożone przed datą 30 czerwca 2022 roku , a więc najpóźniej z dniem 29 czerwca 2022 roku, wywołają skutek przerwania biegu przedawnienia, niezależnie od tego, że postępowanie pojednawcze będzie toczyć się po wejściu w życie Nowelizacji.

Niniejsze przyjęte zmiany mają głównie za cel wzmocnienie instytucji, jaką jest przedawnienie, która to jest odpowiedzialna za stabilizację stosunków prawnych i pewność obrotu prawnego zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami.

W ostatnich latach Wierzyciele bardzo często korzystali z wspomnianej wyżej instytucji zawezwania do próby ugodowej. Każdy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej złożony przez Wierzyciela wydłużał czas potrzebny na wyczerpanie wszystkich pozasądowych dróg rozwiązywania sporów. Wielu z Wierzycieli zdecydowanie nadużywało tą instytucję. W związku z tym podjęto zmiany, które to niewątpliwie zmobilizuję Wierzyciela do szybszego dochodzenia i egzekwowania roszczenia przysługującego mu względem dłużnika. Przyjęta Nowelizacja skróci okres niepewności dłużnika, co do dalszych losów roszczenia. Od 30 czerwca 2022 r. każdy Wierzyciel musi wiedzieć, że zbyt długie powstrzymywanie się z podejmowaniem czynności zmierzających do odzyskania należności, może doprowadzić do sytuacji, gdy ich odzyskanie będzie całkowicie niemożliwe.

Powyższymi zmianami ustawodawca chce wyeliminować spory, co do skutku kolejnych wezwań do próby ugodowej, bądź kolejnego wszczęcia mediacji. Bowiem celem tych instytucji nie jest przerywanie biegu przedawnienia, a tylko i wyłącznie podjęcie próby rzeczywistego i polubownego zakończenia sporu istniejącego pomiędzy stronami. Ma to być rozwiązanie chroniące interesy Wierzyciela i zarazem Dłużnika.

Zawezwanie do próby ugodowej, oplata

Po 30 czerwca 2022 roku z pewnością zauważymy mniejszą ilość składanych do sądów wniosków o zawezwanie do próby ugodowej. W 2019 roku ustawodawca podwyższył opłatę sądową od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, która to stanowiła 1/5 opłaty od pozwu. Natomiast zmiana ta nie wpłynęła w większym stopniu na ilość składanych wniosków. W związku z tym prawodawca zdecydował się na inne rozwiązanie, którego owocem jest niniejsza Nowelizacja.

Za przykład w niniejszej sytuacji może posłużyć bank udzielający kredytu we frankach, który to dotychczas nie pozywał kredytobiorcę frankowego o zwrot kapitału, czy też o wynagrodzenia za korzystanie z niego. Ograniczał się tylko i wyłącznie do wniosków o zawezwanie do próby ugodowej. Natomiast po 30 czerwca 2022 r. banki dokonają zmiany swojej ówczesnej praktyki. Do sądów zaczną napływać ogromne ilości pozwów o zapłatę, ponieważ banki zdadzą sobie sprawę z tego, że wszczynanie postępowania pojednawczego nie będzie prowadziło do przerwania biegu terminu przedawnienia, a jedynie zawieszenia, a więc skuteczniejszym rozwiązaniem będzie niezwłoczne złożenie pozwu.

Jeżeli nie jesteś pewny swojej sytuacji prawnej i nie wiesz, kiedy Twoje roszczenie ulegnie przedawnieniu- zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.